آروماتراپی یک روش ریلکسینگ است که در طی آن فرد ماساژور با استفاده از روغن های گیاهی استخراج شده از گل ها، شیره درختان، ساقه گیاهان، برگ ها، ریشه ها یا دیگر بخش های یک گیاه به افزایش کیفیت وضعیت روحی و فیزیکی فرد می پردازد. سرفصل های دوره آروماتراپی در طول این دوره...