در این دوره آموزشی کوتاه مدت به خوبی خواهید آموخت که چگونه به کمک وکس های سخت و نرم، موهای زائد بخش های مختلف بدن را از بین ببرید. دوره ما شامل آموزش های تئوری و عملی است تا به کمک آن ها بتوانید به مشتریان خود خدمات مطمئن، موثر و مورد نیاز را ارائه کنید. این دوره...