دانشجویان با شرکت در این دوره خواهند آموخت که چگونه از سنگ های داغ برای ماساژ استفاده کنند. کسب این مهارت به شما کمک می کند تا به مراجعان خود ماساژ حرارتی و بهبود وضعیت فیزیکی را ارائه کنید. ماساژ درمانگرهایی که از تکنیک سنگ داغ استفاده می کنند، موقعیت های بسیاری برای...